hoofdstuk

Hoofdstuk 1: Introductie

The purpose of digital preservation is long-term access. Journalists, historians, scholars and other users need to be able to search and find the content they need and access it with current software and hardware | Jody Deridder

Media bijlage van het NRC van 12 december 2016

Je hebt besloten deze cursus te volgen. Dat betekent waarschijnlijk dat je bij een instelling werkt die digitaal erfgoed beheert en ter beschikking stelt. En dat je bij een instelling werkt die de toekomst van dat erfgoed een blijvend verleden wil geven. Dat is nou precies waar duurzame toegang over gaat.

Een vak apart

Digitaal erfgoed vertegenwoordigt economische, sociale en cultuurhistorische waarden. Om ons digitale erfgoed ook voor de lange termijn waardevol te houden, is het zaak een proces in te richten waarmee we duurzame toegang steeds in het vizier houden. En dat is een vak apart. Een vak vol vakjargon waar we je in deze ‘taalcursus’ kennis mee leren maken. Een vak ook met toekomst. Volgens onderstaand filmpje van het Nationaal Archief (2016) zijn je medecursisten en jij zelfs de ‘trendsetters van deze tijd’.

Op weg naar duurzame toegang

Voordat je verder op weg gaat en je gaat verdiepen in de eigenschappen en wandelgangen van onze hoofdrolspeler willen we je graag nog iets vragen:

@ Waarom volg jij deze cursus?
@ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
@ Wat hoop je hier met name te leren?

Dat kun je laten weten in de comments.

Het jargon

Digital preservation


Digital preservation is de Engelse term die verwijst naar de reeks activiteiten die nodig is om duurzame toegang tot digitale materialen te waarborgen.

Digitaal erfgoed


Digitaal erfgoed  is de digitale verschijningsvorm van cultureel erfgoed en er worden meestal drie vormen onderscheiden:

1. Gedigitaliseerd erfgoed: erfgoed dat van origine niet digitaal is, maar waarvan met digitalisering een reproductie is gemaakt;
2. Digitale informatie over erfgoed, bijvoorbeeld beschrijvingen, detailfoto’s of digitale reconstructies van het erfgoedobject;
3. Born digital erfgoed: erfgoedmateriaal dat van origine digitaal is.

 “Digitaal erfgoed betreft op de computer gemaakt materiaal, of het nu gaat om digitaal gecreëerd of gedigitaliseerd materiaal, dat afkomstig is uit verschillende gemeenschappen, bedrijfstakken, sectoren en regio’s en dat vraagt om actieve preservering om de authenticiteit, toegang en bruikbaarheid op termijn te garanderen” (UNESCO richtlijnen voor de selectie van digitaal erfgoed voor lange termijn preservering).

Duurzame toegang


Duurzame toegang is het op een zodanige wijze vastleggen, bewaren, beheren en beschikbaar stellen van informatieobjecten dat deze ook na verloop van tijd raadpleegbaar, toegankelijk en authentiek zijn.

Meer weten?

NORA geeft een definitie voor duurzame toegankelijkheid vanuit de perspectieven van overheidsinformatie en erfgoed.

In een interview in de Kijk van mei 2014 legt Marcel Ras de dagelijkse relevantie van duurzame toegang uit voor verschillende domeinen.


Deprecated: lesson_hasassignments is verouderd sinds versie 3.4.0. Gebruik in plaats daarvan learndash_lesson_hasassignments. in /home/nlpreserve/domains/lerenpreserveren.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5211

Comments

 1. Eke Blanksma

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik volg deze cursus om mijn kennis te verbreden en mij te verdiepen in digitale archivering.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat ik over tools en kennis beschik en dit kan overbrengen en delen in mijn organisatie. Zodat er tegelijkertijd meer bewustwording en draagvlak gecreëerd kan worden.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Dat ik praktische tools krijg aangereikt en deze kan inzetten in mijn werk en kan delen met collega’s.

 2. Fricke Oosten

  @ Waarom volg jij deze cursus? Door deze cursus te volgens hoop ik een goede systematische inleiding op deze materie te krijgen, zodat ik gaten in mijn kennis te kan dichten en inspiratie op kan doen voor onze eigen projecten.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Ik ben erg benieuwd naar de verschillende technische oplossingen, maar ook hoe je de organisatie mee krijgt bij de creatie van een duurzame informatiehuishouding.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop handige handvaten en best practices te leren die ik kan toepassen op onze eigen informatie vraagstukken.

 3. Celine Huits

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om meer te weten te komen over het duurzaam bewaren en toegankelijk maken van digitaal erfgoed.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Kennis opdoen van tools en technieken en hoe deze toe te passen in de praktijk.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Meer inzicht krijgen in welke concrete stappen moeten worden gezet om digitaal erfgoed duurzaam te maken.

 4. Najib Houshang

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  De afgelopen jaren zijn wij bezig geweest om digitaal werken bij onze gemeente vorm te geven. Wij zijn nu aardig op weg. De grotere uitdaging is hoe wij deze digitale informatie duurzaam kunnen bewaren.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Voor mij is het allerbelangrijkste dat belangrijke informatie niet verloren gaat en op het juiste moment voor de juiste mensen beschikbaar is.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Wat er allemaal voor nodig is om te realiseren wat ik bij de vorige vraag benoemd heb.

  1. Robin Lassche

   Beste Najib,

   Dank voor je reactie. Het duurzaam beheren van digitale informatie die is gevormd door een gemeentelijke overheid, gaat vaak in samenspraak met de medewerkers van een archiefbewaarplaats. (Een (regionaal )archief) Zij hebben – als het goed is – de expertise in huis om jullie als archiefvormer te adviseren en te begeleiden bij een duurzaam beheer van de digitale informatie tot aan het moment dat de informatie moet worden vernietigd of moet worden overgebracht naar het e-depot.
   Na overbrenging is het beheer de verantwoordelijkheid van de gemeentearchivaris. Het zorgdragerschap blijft echter ook ná overbrenging naar een e-depot belegd bij de archiefvormer. Dat betekent dat je als archiefvormer ook na overbrenging nog steeds een visie moet hebben op de digitale duurzaamheid van je permanent te bewaren archiefstukken, ook al worden de (operationele) handelingen vanuit de archiefbewaarplaats verricht.
   Aanstaande dinsdag is er vast gelegenheid om daar nog even over door te praten. Tot dan!

   met vriendelijke groet,
   Robin Lassche
   Docent VHIC.

 5. Welmoed Bons

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik wil met deze cursus meer kennis opdoen over digitale preservering
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Een goede theoretische kennis en eigen maken van gedeeld vakjargon zodat ik weet wat er speelt en waar de problemen liggen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Naast het bovenstaande hoop ik dat ik dat in deze cursus ook praktische handvaten worden gegeven en zo de nieuw opgedane kennis ook praktisch kan toepassen

 6. Monica van Uffelen

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Tijdens mijn werk als collectiemedewerker kom ik veel in aanraking met data over collectie. Naast de data over het object komt er veel meer bij kijken over historie, bruikleen, aankoop, vindplaats etc. Deze data is niet altijd goed gekoppeld waardoor soms cruciale informatie verdwijnt.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Informatie op een duurzame manier te bewaren zodat deze in de toekomst ook bruikbaar is.

  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop met deze cursus meer te leren over hoe digitaal erfgoed kan worden meegenomen in een collectieregistratie, maar ook hoe informatie op een duurzame manier kan worden bewaard.

 7. Stephanie Langeveld

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik ben momenteel bezig met afstuderen aan de Reinwardt Academie in Amsterdam, waar wij opgeleid worden tot erfgoedprofessional. Ik heb hier als specialisatie Collectiemanagement gevolgd. Digitalisering en het behoud van digitaal erfgoed wordt een steeds groter deel van mijn toekomstige werk.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Dat ik zo goed mogelijk voorbereid het werkveld in ga en op de hoogte ben en kennis heb van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van collectiemanagement.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop hier te leren hoe ik met digitaal erfgoed om moet gaan en hoe ik dit kan implementeren in mijn toekomstige werk.

 8. Geo Oostveen

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  De komende jaren wil ik als informatiespecialist aan de slag bij de (Rijks)overheid. Ik heb een technische proces achtergrond in het bedrijfsleven. De wereld van de informatiehuishouding bij de overheid spreekt mij aan vanwege de i-component, het innovatieve karakter en de wettelijke veranderingen (o.a.Nieuwe Archiefwet).
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Ervaringsverhalen te horen van organisaties die reeds stappen hebben gezet in het duurzaam preserveren. Wat ging goed? Waar liep men tegenaan? Wat verdient extra aandacht? En een netwerk op te bouwen met als doel om in de de toekomst eenvoudig kennis te delen rondom preserveren.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Concrete handvatten die kunnen worden ingezet bij het duurzaam preserveren.

 9. Martin Paarlberg

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  ik werk niet bij een erfgoedinstelling als bijv. een archiefdienst maar bij een gemeente (Medemblik). Wij zijn bezig om informatie (fysiek, gedigitaliseerd en digital born) gereed te maken voor overdracht naar de digitale archiefdienst; het e-depot. De over te dragen informatie moet voldoen aan de eisen van duurzaamheid en toegankelijk. Ik wil graag weten wat deze eisen zijn, waaraan moet het voldoen en hoe maken we de informatie “gereed” voor overdracht.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Het belangrijkste voor mij is het opdoen van theoretische kennis omtrent preserveren, duurzaamheid, toegankelijkheid etc.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Deze theoretische kennis omzetten naar praktische mogelijkheden om e.e.a. te kunnen realiseren.

 10. Machteld van Voskuilen

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik werk bij het Stadsarchief Amsterdam voor het project Omega, we werken voornamelijk nog met papieren archieven, maar met het oog op de toekomst is het interessant te zien hoe om te gaan met digital born archives.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Het omgaan met het toegankelijk maken van digitale archieven
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Praktische ervaring in het toegankelijk maken van digitale archieven, vakjargon en verdere informatie over het preserveren van digitale archieven

 11. Hjalmar Teunissen

  Ik werk sinds kort bij het Stadsarchief Vlaardingen als medewerker Beeld en Geluid, na tien jaar communicatieadviseur te zijn geweest en vijftien jaar journalist. Als historicus voel ik me helemaal thuis in het archief, maar ik mis nog wel de technische digitale kennis. Daarom heb ik besloten deze cursus te volgen voor een goede basiskennis.
  Daarnaast hoop ik dat er naast theorie ook veel ruimte is voor de praktijk. Ik denk verder Japke-d Bouma -als ze deze cursus zou volgen- meteen genoeg inspiratie heeft voor nóg een boek over kantoortaal.

 12. Eva van den Hurk - van 't Klooster

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Als projectleider e-depot wil ik mijn kennis van digitale archivering opfrissen en uitbreiden
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Mensen bewust maken van hun eigen rol in goed informatiebeheer en het vinden van oplossingen voor vragen omtrent digitaal informatiebeheer
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Het herkennen van problemen en hoe hiermee om te gaan c.q. een oplossing te vinden

 13. Marjan Hartsuiker

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Omdat preservering van digitale bestanden een steeds urgenter onderwerp wordt. Archiefdiensten gaan de komende jaren enorm veel digitale informatie ontvangen die gepreserveerd moet worden. Daarnaast moet er bij creatie van bestanden/data al nagedacht worden over hoe deze duurzaam toegankelijk kunnen blijven. Vanuit mijn rol als adviseur overbrenging ben ik betrokken bij o.a. inrichtingsvraagstukken, en daarbij wil ik goed en duidelijk advies kunnen geven.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Dat ik de verschillende aspecten van digitale preservering leer kennen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Welke mogelijkheden er zijn voor digitale preservering, welke rollen in de organisatie hierbij betrokken zijn en hoe de verschillende mogelijkheden praktisch toegepast kunnen worden.

 14. Janneke Polderman

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om mijn kennis op het gebied van digitale preservering uit te breiden.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Het zou fijn zijn om handvatten aangereikt te krijgen hoe wij kunnen komen tot preserveringsbeleid
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop ook vooral kennis te nemen van good practices uit het werkveld

 15. Marije Westerveen

  @Waarom volg jij deze cursus? Ik zou graag weer up to date kennis over het onderwerp preservering ontvangen
  @Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Met name de meer technische kennis (met het theoretisch kader/vocabulaire ben ik bekend)
  @Wat hoop je hier met name te leren? Praktische toepassingen van de theorie

 16. Kitty Schellens

  @ Waarom volg jij deze cursus? Omdat ik nieuwsgierig ben naar eventuele andere invalshoeken op het gebied van digitaal informatiebeheer.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Motieven ontdekken waarom we doen wat we doen. De standaard definitie van waarom we archiveren is voor de digitale versies van documenten en het digitale archief niet afdoende meer.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Nieuwe inzichten en manieren die er inmiddels gevonden zijn na mijn laatste opleiding op dit gebied.

 17. Nicole Broek

  Waarom doe ik mee aan deze cursus?
  Ik ben aangesloten bij het programma Digitaal Informatiebeheer in mijn organisatie. We zijn bezig met een eigen preserveringsvoorziening. Ik wil mijn kennis over preserveren met deze cursus verdiepen.
  Wat is het allerbelangrijkst?
  Een goede theoretisch onderbouwing met een praktische toepassing.
  Wat hoop ik te leren?
  Ik hoop hiermee een stevige basiskennis op te doen die ik verder kan uitbouwen in de praktijk.

 18. Elske Ouwehand-Dorgelo

  Waarom volg jij deze cursus? Ik wil mijn kennis uitbreiden over beheer en duurzame toegankelijkheid van digitaal erfgoed. Hoewel mijn werkzaamheden vooral gericht zijn op het beheer en toegankelijkheid van ouder (papieren) archief, wil ik graag kunnen meepraten en meedenken over het preserveren van digitaal erfgoed. Op aanraden van een collega kwam ik bij deze online cursus uit.
  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Gericht zijn op de toekomst: duurzaam beheer en duurzame toegankelijkheid.
  Wat hoop je hier met name te leren? Praktische handvatten en een goede basiskennis van digitaal preserveren, zodat ik in mijn organisatie kan meedenken en meepraten over het beheer en de toegankelijkheid van digitale informatie.

 19. Cobie Hijma

  @ Waarom volg jij deze cursus? Bij het museum waar ik werk zijn we druk bezig met het digitaliseren van de collectie, maar hoe zorg je nu dat die bestanden (en alle bijbehorende documentatie) in de toekomst toegankelijk blijven? Daarnaast komt er ook steeds meer born-digital werk in de collectie, waarvoor we ook een duurzame wijze van opslag moeten zien te vinden.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Toegankelijkheid en vindbaarheid, dus niet alleen hoe bewaren we de digitale collectie toekomstbestendig, maar vooral ook op een manier waardoor er goed mee te werken is.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop dat deze cursus mij helpt me de bijbehorende terminologie eigen te maken, een overzicht biedt van de belangrijkste dingen om rekening mee te houden als het gaat om digitale duurzaamheid en me ideeën geeft voor toepassing in de praktijk.

 20. Yvonne Verstappen

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik ben nieuwsgierig naar de reeds ontwikkelende methodes om digitaal archief te preserveren. Als projectmanager van papieren archieven hoop ik meer inzicht over dit onderwerp te krijgen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? De effecten van nieuwe preserveringsmethodes op bewerkingsprojecten. Hoe verloopt de transitie van papier naar hybride en digitaal, hoe kan ik daar het beste mee omgaan?
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop hier theoretische handvatten te krijgen die omgezet kunnen worden naar de praktijk.

 21. Annemieke Rijneke

  @ Waarom volg jij deze cursus? Als trainee Archiefbewerking bij Doc-Direkt vind ik deze cursus een waardevolle aanvulling op de opleiding Recordsmanagement die we momenteel als trainees volgen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Meer te weten komen over wat ‘digital preservation’ nou in de praktijk betekent. Welke problemen kom je zoal tegen? Wat zijn mogelijke oplossingen?
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop met name veel praktijkvoorbeelden te zien waardoor de theorie wat meer gaat leven.

 22. Sjoerd van Hooijdonk

  Waarom volg jij deze cursus? Als trainee bij Doc-Direkt wil ik me verder verdiepen in digitaal preserveren.
  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Om duurzame toegankelijkheid tastbaar te maken.
  Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop dat de theorie alhier duidelijker wordt gemaakt aan de hand van praktijkvoorbeelden.

 23. Vera Smeets

  Ik ben verantwoordelijk voor het beheren, behouden en toegankelijk maken van een (digitale) bedrijfscollectie/ -archief. Ik ben benieuwd naar waar wij staan op het gebied van digitale duurzaamheid met onze manier van werken en ga er vanuit dat er verschillende verbeterpunten zijn die ik graag leer tijdens deze cursus.

 24. Cees Hof

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik werk al heel lang (> 15 jaar) met wetenschappelijke data en verzorg ook training op het gebied van het managen en (her)gebruiken van wetenschappelijke data, o.a. als coach van de Essentials 4 Data Support cursus van Research Data Netherlands (RDNL). Graag wil ik mijn kennis en vaardigheden uitbreiden via de cursus Leren Preserveren.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Ervaren hoe binnen organisaties en vakgebieden buiten de wetenschap met data wordt omgegaan. Wat zijn de verschillen? Waar liggen de overeenkomsten? Wat kunnen we van elkaar leren?
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Nieuw technieken, nieuwe terminologieën, nieuwe inzichten….

 25. Ronald van der Heijden

  Ik volg de cursus om 2 redenen. Als bestuurslid van de Vereniging Bedrijf & Historie willen we bedrijven bewust maken over digitaal beheer en de uitdagingen die hierbij horen. Verder kom ik in mijn werk als bedrijfshistoricus vaak vragen en voorbeelden tegen die gaan over ‘foute’ beslissingen voor informatiebeheer uit het verleden en hoe dit herstellen/op te lossen voor de toekomst (bijv. mails, websites, intranet, digitale uitgaven).
  Het allerbelangrijkste is het vraagstuk van oude, dynamische websites. Steeds vaker worden websites voor gebruikers aangepast obv persoonlijke voorkeuren. Het achteraf bestuderen of opvragen van deze objecten is erg complex en ik zou graag meer hierover snappen om er later op te kunnen acteren.
  Ik hoop met name te leren hoe bedrijven zelf slimme keuzes kunnen maken voor duurzame digitale toegang. Het zijn ‘particuliere archieven’ dus die goede keuzes zullen binnen de organisatie gemaakt moeten worden.

 26. Xufen Sun

  @Waarom ik deze cursus volg
  Ik ben binnen Defensie werkzaam als archiefbewerker bij het semi-statisch archief. Ik volg nu cursussen, zoals de cursus Digitaal Depot van de Archiefschool (zeer aan te raden, top docent!) en deze topper van een cursus, om me bij te scholen. Mijn team staat namelijk nu voor een uitdaging, namelijk de bewerking van hybride en digitale archieven.
  @Wat hierin het allerbelangrijkste voor mij is
  Ik wil graag inzicht krijgen in het preserveren van digitale informatie en hoop dat de verworven kennis mij kan helpen bij de bewerking van hybride en digitale archieven in de nabije toekomst.
  @Wat ik met name hoop te leren
  Ik hoop kennis op te doen van het vakjargon, de methoden en technieken voor het duurzaam toegankelijk houden van digitale informatie. Als archiefbewerker hoop ik in het bijzonder kennis op te doen die relevant is met het oog op de overdracht van digitale informatie aan het Nationaal Archief.

 27. Saskia Leefsma

  Software die niet langer ondersteund wordt door ontwikkelaars of waarvan de gegevens alleen met veel moeite uit te wisselen zijn; ik heb daar nu en dan mee te maken en vind het daarom belangrijk op de hoogte te blijven van deze problematiek. Daarbij lijkt het me erg fijn en ook belangrijk om onderling kennis te kunnen uitwisselen en de op deze cursus opgedane informatie weer uit te wisselen. Ik hoop daarbij ook vooral op kennisname van praktische toepassingen en een netwerk van mensen die met soortgelijke vragen zitten t.a.v. digitale preservering. Het is altijd fijn om te weten dat je ergens terecht kunt met een vraag en vice versa.

 28. Martin Gerssen

  Ik vind het lastig om bepaalde keuzes te maken. Als voorbeeld brengen wij de Allerhande op verschillende manieren uit: magazine gedrukt, allerhande.nl, iPad app, digitaal pdf, ah.nl en nog meer varianten. Wat bewaar je en op welke wijze bewaar je het. Verder heb ik nu al digitale bestanden die niet meer te openen zijn door verkeerde keuze in het verleden. Ik hoop na deze training hier antwoorden op te krijgen.

 29. Peter

  Waarom?
  Ik volg deze cursus omdat ik een goede gesprekspartner wil zijn voor de archiefvormers die ik adviseer over het aansluittrajecten op het E-depot.
  Belangrijk?
  Dat ik praktische voorbeelden te zien krijg vanuit verschillende bronnen en waar je dan mee te maken krijgt in het aanlevertraject.
  Wat ik hoop te leren?
  Alles over: het E-depot (wat is bijvoorbeeld actief preserveren?), duurzaamheid en toegankelijkheid van (met name) digitale informatie, bestanden, validatie van bestanden, metadatering e.d. Praktijkvoorbeelden uit Nederland.

 30. Reem Weda

  Waarom volg jij deze cursus?
  Drie jaar geleden ben ik al eens begonnen met de zelfstandige cursus, maar dat sneeuwde onder in ander werk. Ik heb het dus nooit afgemaakt maar dat ga ik nu zeker wel doen! Ik ben digitaal-erfgoedcoach en werk ik in Flevoland bij Batavialand. Overal bestaat de vraag: hoe bewaren we dit digitaal en hoe houden we het toegankelijk?

  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Ik wil weten welke problemen het meest prangend zijn en wat er minimaal gedaan moet worden voor duurzame opslag en toegang omdat ik vooral kleinere organisaties ondersteun.

  Wat hoop je hier met name te leren? Problemen leren herkennen en handvatten voor oplossingen aangereikt krijgen.

 31. Han Cuijpers

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Bij het ministerie van Defensie wordt informatie steeds vaker digitaal ontvangen of opgemaakt. Om meer te weten te komen over hoe je digitale informatie het beste kunt opslaan en duurzaam toegankelijk te houden, heb ik eind vorig jaar aan de Hogeschool van Amsterdam de cursus Digitaal Depot gevolgd. Hierin is ook preserveren globaal behandeld. Om wat dieper op deze materie in te gaan, volg ik de cursus Leren preserveren.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Het belangrijkste voor mij is om meer inzicht te krijgen in het preserveren van digitale informatie, zodat ik deze kennis kan gebruiken in mijn functie als adviseur.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop kennis op te doen van methoden en technieken te leren hoe je digitale informatie het beste duurzaam toegankelijk kunt houden.

 32. Ton de Looijer

  @ Waarom volg jij deze cursus? Verdere verdieping op het gebied van digitale duurzaamheid/preservering.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Vraagstukken over preservering terugbrengen naar praktische maatstaven.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Hands on kennis waarmee je in de dagelijkse (advies)praktijk aan de slag kunt.

 33. Liesbeth Oskamp

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik ben in januari begonnen als digital curator bij het Stadsarchief Amsterdam. Hoewel ik wel een bibliotheekachtergrond heb waarbij ik veel ervaring heb opgedaan met onder andere databestanden, metadatastandaarden en het beschikbaar stellen van digitaal materiaal, is het onderwerp van digitale duurzaamheid relatief nieuw voor me. Bovendien werkte ik de afgelopen 9 jaar buiten de bibliotheek- en archiefwereld, en loop ik achter wat betreft de technische ontwikkelingen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? @ Wat hoop je hier met name te leren? Inzicht verkrijgen in de uitdagingen (en oplossingen) die het opslaan en behouden van digitaal materiaal met zich meebrengt.

 34. Tamara van Zwol

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik vol g de cursus omdat ik als digitaal erfgoed coach ook vragen krijg over duurzaamheid, bv over een e-depot voor museale collecties en het al heel lang geleden is dat ik me met dit onderwerp bezig hield. Na meer dan 15 jaar zal er veel zijn veranderd, alleen al als het gaat om technologische vernieuwingen. Daarnaast gaan we een studiedag organiseren over digitale duurzaamheid. Ik wil mijn kennis graag up to date brengen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?@ Wat hoop je hier met name te leren?
  Het belangrijkste is om actuele handvatten te krijgen die ik weer door kan geven aan mijn achterban. Dus dat hoop ik te leren.

 35. Marianne de Rijke

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik heb een enorm brede baan en daar is nu het digitaal-erfgoed-coaching bijgekomen. Lang geleden dat ik me hiermee heb bezig gehouden en dan nog vooral vanuit de proceskant. Ik wil meer vakinhoudelijke kennis opdoen zodat ik de erfgoedorganisaties beter verder kan helpen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Opgedane kennis op een toegankelijke manier over kunnen brengen bij anderen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Handvatten krijgen om m.n. kleine organisaties te kunnen helpen in het stellen van de juiste vragen, het maken van keuzes en het formuleren van een visie op digitaliseren.

 36. Toos Wilms

  @ Waarom volg jij deze cursus? Recentelijk ging onze organisatie over naar een nieuw zaaksysteem. De keuzes en handelingen bij de overgang naar dit systeem maakten mij duidelijk dat onze organisatie nog veel te leren heeft op het gebied van preserveren van digitale informatie.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat onze eerste conversie naar een archiefbeheersysteem goed zal gaan.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Dat onze organisatie in staat is om preserveringsbeleid voor digitale informatie (-objecten) te maken en dat ook goed uitvoert zodat in de toekomst onze informatie bruikbaar beschikbaar blijft voor de gebruikers.

 37. Nicole Fielmieg

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik wil zoveel mogelijk en zo breed mogelijk kennis te vergaren over mijn vak. In iedere vakcursus is wel iets nieuws te leren. Daarnaast adviseer ik mijn collega’s mbt het vakgebied. Ik wil gedegen en vakbekwaam zijn wanneer ik in gesprek ga met collega’s. Daarnaast wil ik ook gewoon dat het informatiebeheer goed uitgevoerd kan worden en dat lukt alleen wanneer alle betrokkenen betrokken zijn.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Aanvulling krijgen op de vragen:
  Hoe kan ik collega’s in de hele organisatie inzicht geven in het belang van duurzame toegankelijkheid?
  Hoe kan ik zorgen dat preserveren een algemeen belang wordt in de gemeentelijke organisatie?

  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop handvatten te krijgen om al mijn collega’s in mijn organisatie bewust te maken van het belang van goed informatiebeheer in de basis (startfase document-/dossier-/zaakcreatie).
  Ik wil hen bewustmaken dat informatie niet stopt met van belang zijn omdat hun/het proces klaar is bij de gemeente, En dat zij als processpecialist verantwoordelijk zijn voor het goed aanleveren van de informatie aan de informatie afdeling. Zij hebben de inhoudelijk kennis van het proces (informatiewaarde), informatiebeheer houdt zich bezig met het goed beheren van deze informatie (informatie toegankelijkheid, geen inhoudelijke informatiewaarde creatie)

 38. Martien Peters

  In de praktijk van de gemeente Horst aan de Maas vervul ik de rol van informatiebeheerder. Omdat er geen aparte archiefdienst is kunnen we “smullen” van 2 zijden van informatiebeheer, Niet aleen de jonge archieven, maar dus ook die van langer geleden. Ook Archieven ontkomen niet aan de digitalisering en ik wil daar graag op bij blijven

 39. Roel Verhezen

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om mijn kennis te vergroten en deze kennis eventueel in de praktijk te kunnen toepassen

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Kennisuitwisseling met andere gemeenten

  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Vertaling van de theorie naar de praktijk

 40. Pieter Maan

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om mijn kennis op dit gebied te verbreden omdat behoud van digitaal erfgoed een zeer belangrijk item voor toekomstige archivering wordt.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Hoe met name overheidsarchieven hiermee omgaan.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop te leren van praktische voorbeelden.

 41. Ed Vullings

  1. Waarom volg jij deze cursus?
  Als recordbeheerder ben ik verantwoordelijk voor de digitale informatie in onze organisatie. Aangezien we digitaal werken hebben we al veel geregeld maar ik hoop nieuwe werkwijzen, tips en inzichten te verkrijgen.
  2. Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Kennisuitwisseling.
  3. Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik ben benieuwd of we met onze manier van werken op de juiste weg zijn.

 42. Jan Huiskes

  Waarom volg jij deze cursus?
  Ik werk niet bij een erfgoedinstelling maar bij organisaties die werken met dynamische archieven. Omdat we steeds meer digitaal gaan werken en digitale duurzaamheid een steeds belangrijker thema wordt wil ik heel graag inzicht krijgen in de ‘wondere wereld’ van de digitale bewaring van informatie. Inmiddels hebben we ervaring opgedaan met het uitplaatsen van dossiers naar een e-depot.

  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Digitale duurzaamheid.

  Wat hoop je hier met name te leren?
  Om processen zo in te richten dat vanuit het digitaal geboren document – dus vanaf de allereerste stap in een werkproces – informatie uiteindelijk kan worden opgenomen in een digitale voorziening voor beheer en beschikbaarstelling van de digitale informatie.

 43. Cynthia Hamberg

  Een aantal van mijn van mijn collega’s hebben deze cursus eerder gedaan; na hun positieve ervaringen heb ik besloten om deze cursus ook te gaan doen.
  We staan bij het Haags Gemeentearchief eigenlijk nog aan het begin van het preserveren van gedigitaliseerd/digitaal erfgoed. We hebben één digital born (particulier) archief in de collectie, maar hier kunnen we nog niet veel mee aangezien we nog geen e-depot hebben.
  Ik hoop in deze cursus mijn kennis over preservering en digitaal archiveren te vergroten, en bekender te worden met de mogelijkheden die de techniek hier nu voor biedt.

 44. Arjanti Sosrohadikoesoemo

  Als van oorsprong museale collectiemedewerker werkend in een organisatie als Het Nieuwe Instituut, waar de collectie ondermeer uit architectenarchieven bestaat, vind ik deze cursus een goede manier om mijn kennis te vergroten.
  Ben op het moment niet direct betrokken bij het digitale erfgoed. In het project waarin ik werkzaam ben Architectuur Dichterbij doe ik het voorbereidend werk (: registratie en verpakken) op de digitalisering van de fotocollectie. Meer begrip en kennis op het gebied van digitaal erfgoed maakt mijn werk inzichtelijker.

 45. Rolf Hage

  @1 Als gemeentearchivaris van ‘s-Hertogenbosch zit ik midden in de omslag van analoog naar digitaal. Nu krijgen we steeds vaker digitaal materiaal aangeboden ter opneming in de archiefbewaarplaats. Vanuit de gemeente kunnen we nog geen digital born materiaal opnemen, want er is nog geen e-depot. Daaraan wordt nu hard gewerkt. Alle ervaringen die deze ontwikkelingen opleveren maken duidelijk dat kennis hiervan nodig is. Ik herken in module A al heel veel, nu worden de ervaringen in een ‘taal’ gegoten waarmee ik straks verder kan.
  @2 kennis opdoen en gesprekspartner zijn
  @3 algemene achtergrondkennis en toepassingen

 46. Mirjan Bultman

  Ik volg deze cursus op aanraden van een collega. Als archiefinstelling krijgen wij in toenemende mate te maken met ‘digital born’ informatie. Middels het e-Depot willen we dit duurzaam en toegankelijk houden. Ik ben benieuwd naar toekomstige ontwikkelingen en kansen die het preserveren van dergelijke informatie ons kan bieden. Ik zou het fijn vinden als ik hier in het kader van de archiefinspectie mijn gemeenten ook het een en ander over kan vertellen.

 47. Ronald Goossens

  Al enige tijd worden wij binnen het RHC-Eindhoven geconfronteerd met het aanbod van archieven en collecties die geheel of gedeeltelijk digitaal zijn. Er is een heel groot verschil in de behandeling tussen analoge en digitale bestanden. Natuurlijk is er controle op vervuiling (schimmels/analoog en virussen/digitaal), moet er opslag plaats vinden (archiefdepot of digitale kluis), maar hoe een en ander feitelijk uit te voeren, waarmee rekening te houden: daar zitten vele verschillen in. Juist hier hoop ik in deze cursus de nodige handreikingen te krijgen, maar ook inzicht te krijgen in problemen en oplossingen, want opgevoed in een analoge wereld kent de digitale wereld vele geheimen voor mij.

 48. Markwin Pieters

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Centre Céramique in Maastricht beheerd diverse gemeentelijke collecties zoals bijvoorbeeld de aardewerkcollecties van de Sphinx, de Socíeté Ceramique en de Mosa, de Limburgse en Maastrichtse archeologiecollecties en de glascollectie. Slechts een fractie van deze collecties is te zien in tijdelijke tentoonstellingen. De organisatie wil middels digitalisatie de collecties preserveren en beter toegankelijk maken. Tijdens deze cursus wil ik mijn kennis over dit onderwerp op peil brengen en uitwisselen met geïnteresseerden uit het vakgebied om mijn organisatie vervolgens van een bruikbaar en haalbaar advies te voorzien.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Inzicht in best practices, toegankelijke technieken, processen en (inter)nationale standaarden.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Een antwoord op de vraag: ‘Op welke wijze maak je als erfgoed organisatie een duurzame start met het digitaliseren van je collecties?’

 49. Tim Stapel

  Als medewerker informatiebeheer wil ik erfgoedinstellingen in de provincie Gelderland goed kunnen adviseren op het gebied van digitale duurzaamheid. Deze cursus zie ik als mooie gelegenheid mijn kennis te verbreden. Ik hoop me het vakjargon verder eigen te maken, bekend te worden met actuele mogelijkheden en de huidige visies op het bewaren van digitaal erfgoed te leren kennen. Daarbij hoop ik ervaringen met mijn medecursisten te kunnen uitwisselen en bovenal praktische projecten/applicaties/ideeën te krijgen waar ook kleinere partijen bij aan kunnen sluiten/profijt van kunnen hebben.

 50. Jeroen van Beijnen

  @ Waarom volg jij deze cursus? Interesse in het onderwerp en om mijn kennis over digitaal conserveren actueel te houden.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Het ophalen van inspirerende voorbeelden waarmee het belang van digitaal conserveren van data toegelicht kan worden.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Voornamelijk best practices en een overzicht van de stand van zaken op dit moment.

 51. Alex van Dierendonck

  Ik volg deze cursus om wat meer te weten te komen over digitale preserveren. Ik ben werkzaam bij het semi-statisch archief en wij zijn nog alleen maar bezig met papieren archief, digitaal is de uitdaging voor de komende jaren. Het belangrijkste is om te weten te komen wat Defensie en met name mijn afdeling nog moet doen om dit te kunnen realiseren. Ik laat me verrassen over wat we gaan leren.

 52. Lizzy van der Hoorn

  @ Waarom volg jij deze cursus? Om een beter inzicht te krijgen in de implementatie van een e-depot.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Hoe anderen beterde nut en noodzaak van een e-depot te kunnen uitleggen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? de “lessons learned” van andere organisaties m.b.t. preserveren van digital born data.

 53. Geert Teunisse

  Ik neem deel aan de cursus omdat ik sinds enkele jaren werkzaam ben binnen dit vakgebied en meer kennis wil opdoen. Het belangrijkste de opgedane kennis te kunnen vertalen naar mijn huidige werkzame leven. Concreet betekent dit dat ik kennis wil op doen over hoe een e-depot het best in een organisatie kan worden geïmplementeerd, niet alleen vanuit technische perspectief, maar ook vanuit het perspectief van urgentie kweken.

 54. Anita Homan

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik ben bekend met een aantal termen op het gebied van duurzaamheid, maar mis daarin het overzicht en de praktische handvatten om informatie duurzaam toegankelijk te maken/houden.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Wij hebben bij het Van Gogh Museum onze documentatie gedigitaliseerd. Hoe kun je deze informatie toegankelijk houden en duurzaam bewaren voor de toekomst.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Een overzicht krijgen en praktische handvatten om de documentatie duurzaam toegankelijk te houden, leren van anderen en inspiratie op te doen voor mijn eigen werkzaamheden en praktijk.

 55. Samantha van As

  @Waarom volg jij deze cursus? De cursus leek mij leerzaam en interessant. Het is een onderwerp waar ik meer over wil leren en meer wil weten.
  @Wat is hierin voor jou het alle belangrijkste? Kijken wat ervaringen van andere deelnemers zijn en wat ik van hun ervaringen kan leren.
  @Wat hoop je hier met name te leren? Ik wil mij verder verdiepen in digitale archieven, met name digital born archieven. Ik merk dat ik pas het topje van de ijsberg leer kennen en natuurlijk wil ik er meer over weten.

 56. Frank Uiterwaal

  @ Waarom volg jij deze cursus? Binnen het NIOD denken we na over hoe we de opslag van onze masterbestanden kunnen verduurzamen. Ik vind het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van welke overwegingen daarbij een rol kunnen spelen. Centrale thema’s zijn bij ons de inrichting van een e-depot en werken met persistent identifiers.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Op hoofdlijnen snappen waaraan te denken om volwaardig sparringpartner te kunnen zijn van technisch specialisten. Vanuit een positie van overzicht de juiste beslissingen leren maken.

  @ Wat hoop je hier met name te leren? Een globaal overzicht krijgen over de belangrijkste thema’s en de manier waarop ze elkaar in kunnen werken. Bijvoorbeeld: hoe ga je als collectiebeherende instelling om met de opslag van je metadata op zó’n manier dat digital humanties onderzoekers zoveel mogelijk hebben aan de data?

 57. Myrthe Korf

  @ Waarom volg jij deze cursus? Om mezelf verder te ontwikkelen en ik meer wil leren over digitaal preserveren. Binnen mijn organisatie ben ik betrokken ben bij een webarchiveringsproject.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Overzicht krijgen van de basistheorie, best practices, ontwikkelingen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Kennis die ik binnen mijn organisatie in de praktijk kan toepassen.

 58. Sophie Ham

  @ Waarom volg jij deze cursus? Omdat ik een project ga uitvoeren over de archivering van sociale media en ik de duurzaamheidscomponent goed in kaart wil hebben en mijn eigen kennis op dit terrein up-to-date wil brengen
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? De aansluiting vinden tussen best practices mbt tot digitale duurzaamheid in het algemeen en sociale media in het bijzonder
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Inzichten hoe we de digitale duurzaamheid rond sociale media zouden kunnen organiseren binnen en buiten de eigen organisatie. Begrip van de voornaamst problemen en uitdagingen, misschien zelfs oplossingsrichtingen.

 59. Merel Geerlings

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om meer te weten te komen over digitale preservering, om het vervolgens in mijn werk te kunnen toepassen.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Een helder overzicht van de basistheorie

  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Een theoretisch kader en de doorvertaling daarvan naar de praktijk

 60. J.P.M. de Vaan

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Kennis vergaren over het preserveren van informatie.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Welke mogelijkheden er zijn omtrent het preserveren van informatie.

  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Vakjargon en toepassingen voor mijn organisatie.

 61. Edgar Heineman

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik wil mij verder ontwikkelen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Dat ik meer inzicht krijg in de laatste ontwikkelingen binnen het gebied van de digitale preservatie.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Dat wat ik hier leer in de praktijk kan brengen wanneer het e-depot wordt uitgerold bij ons.

 62. Lisette

  @ Waarom volg jij deze cursus? Om meer inzicht te krijgen in digitaal preserveren en de vaktermen te leren kennen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Bekend raken met de problematiek, de (voorlopige) oplossingen en dus de vaktermen te leren kennen, zodat ik beter weet waar de collega’s die al met het e-depot bezig zijn mee te maken hebben.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Zie bovenstaand.

 63. Ruud Bankras

  @ Waarom volg jij deze cursus? Het jargon leren kennen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Helder inzicht krijgen in het beheren en beschikbaar stellen van digitale bestanden.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Opgedane kennis te kunnen toepassen in de praktijk.

 64. Tamara Tesselaar

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  In mijn organisatie zijn we de afgelopen jaren bezig geweest met de voorbereidingen voor een edepot. Hopelijk gaan we binnenkort de volgende fase in en gaan we starten met de implementatie van een edepot. Dat houdt in dat we te maken gaan krijgen met nieuwe werkzaamheden waar ik graag meer over wil weten.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Dat ik het juiste jargon ken om goed met mijn collega’s te overleggen
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Hoe gaan we ervoor zorgen dat we digital born erfgoed in goede geordende en toegankelijke staat kunnen behouden voor toekomstige generaties.

 65. Daniëlle Munniks - van Mourik

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik begin per 1-12 bij het Regionaal Archief Alkmaar. Met deze cursus hoop ik mijn kennis als het gaat om preservering op de lange termijn te verdiepen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Ik ga aan de slag binnen het project E-depot en hoop de kennis die deze cursus biedt in de praktijk toe te kunnen passen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop wat meer context te krijgen en meer kennis van het vakjargon. Tevens hoop ik handvatten te krijgen hoe digitale informatie voor de lange termijn toegankelijk blijft.

 66. Frans van der Horst

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik wil mijn kennis over dit onderwerp verbreden en verdiepen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Dat ik mijn opgedane kennis in kan zetten in de praktijk.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Een structurele aanpak om hybride archivering (van digitaal erfgoed) in goede banen te leiden en indien mogelijk te voorkomen.

 67. Jan van der Male

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om meer kennis te verkrijgen van het beheren en beschikbaar stellen van digitale informatieobjecten.

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  De theorie te kunnen vertalen naar de praktijk van mijn eigen organisatie.

  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Hopelijk kan ik binnen mijn eigen organisatie hierna mij inzetten voor het beheren en beschikbaar stellen van digitale informatieobjecten, zowel in een adviserende rol richting particuliere archiefvormers als in een dienstverlenende rol bij beschikbaarstelling.

 68. Elsbeth Groothedde

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik wil meer weten over digitale duurzaamheid voor nu en voor in de toekomst
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Hoe zorgen we ervoor dat in de toekomst de informatie nog steeds beschikbaar is.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Naast theoretische kaders hoop ik ook praktische handvatten aangereikt te krijgen.

 69. Miel Jacobs

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Preservering van digitale bestanden is bij uitstek een onderwerp waarover eigenlijk bij creatie van bestanden/data al nagedacht moet worden. Bij advisering aan zorgdragers is dit dus een belangrijk onderwerp.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Duidelijk, flexibel en uitvoerbaar beleid maken ten aanzien van preserveren van digitaal materiaal.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Een basis voor heuristiek; wat voor bestanden zijn het? En een basis voor de vervolgstap’hoe houden we de bestanden duurzaam toegankelijk?

 70. Diana Oppelaar

  @ Waarom volg jij deze cursus? het jargon leren kennen en meer over de digitale ontwikkeling.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? up to date zijn over de laatste stand van zaken.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Dat ik mee kan praten over deze onderwerpen.

 71. Claire Hart de Ruyter

  @ Waarom volg jij deze cursus? @ Wat hoop je hier met name te leren? Precies dat wat het doel van de cursus is namelijk basiskennis te verwerven over duurzaam opslaan en beheren van en toegang tot digitale collecties.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat de basiskennis mij handvatten geeft hoe te werk te gaan bij het opslaan en beheren van verschillende typen digitale objecten (digitaal geboren bestanden en gedigitaliseerde bestanden) en een goed beeld geeft van de mogelijkheden (formaten, standaarden).

 72. Niels Komen

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik ben als projectleider e-depot bij de instelling waar ik werk een tijd op zoek naar een ‘cursus e-depot’. Tot nu toe niet kunnen vinden. Met deze cursus ‘lerenpreserveren’ hoop ik alle aspecten rondom e-depots te leren waardoor het welbeschouwd een ‘cursus e-depot’ is.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Het wegnemen van een stukje onzekerheid rondom lange termijn bewaring van digitale documenten. Hoe garandeer ik preservering voor de komende 200 jaar?
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  De opgedane kennis te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk bij mijn erfgoedinstelling

 73. Marieke Lenferink

  Ik volg deze cursus om beter te leren hoe digitaal te archiveren en te preserveren om (verdere) informatieverlies zoveel mogelijk te beperken. Het belangrijkste is dat ik de opgedane kennis niet alleen zelf in de praktijk kan brengen, maar ook anderen in ons bedrijf wijzer kan maken en dat we samen verbeteringen kunnen aanbrengen. Ik hoop met de cursus met name te leren hoe je met kleine, behapbare stappen een betere digitale informatievoorziening krijgt.

 74. Mathé Van der Velden

  Deze cursus biedt mij de gelegenheid het preserveringsproces nog beter te leren kennen. Dat aangevuld met ervaringen en beelden over ons werk van mede-cursisten, verwacht ik veel te leren.
  De belangrijkste reden tot deelname is mijn functie bij het RA Tilburg als projectleider e-depot; centrale spil in de verwerving van nieuw digitaal materiaal, plus het benaderen en aansluiten van de diverse archiefvormers.
  Mijn verwachting over de inhoud hiervan betreft vooral het in de praktijk kunnen brengen van de theorie en kunnen leren van de ervaringen van andere organisatie m.b.t. preserveren/duurzaam archiveren.

 75. Shanna Dijkstra

  – Waarom volg jij deze cursus?
  Mijn organisatie is bezig met een vervanging en vernieuwing van onze systemen. Wat wij eerder aanboden, enkel gedigitaliseerd archief in een aantal beperkte bestandsformaten, kan nu uitgebreid worden. Ik wil weten welke issues er spelen met betrekking tot garanderen van toegankelijkheid, ook vanwege al het werk dat we steken in het digitaal toegankelijk maken van analoog archief, en welke overwegingen gemaakt zijn en worden daarin.
  – Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Helder overzicht
  – Wat hoop je hier met name te leren?
  Inzicht in de problematiek en genoeg inhoudelijke kennis om het belang van duurzame toegankelijkheid te kunnen verwoorden naar anderen binnen de organisatie.

 76. Rob Lengers

  Waarom deze cursus volgen ? Het lijkt me handig om wat meer achtergrondinformatie te krijgen over datgene waar je in de loop van de tijd tijdens je werk over hebt gelezen of van hebt gehoord. Zeker ook omdat je je als archivaris gaandeweg steeds meer moet gaan bezig houden met het verwerven, ontsluiten en ter beschikking stellen van digitale bestanden.
  Wat is het belangrijkste ? Dat deze cursus aansluit op je dagelijks werk als archivaris en dat deze cursus een combinatie is van verdieping en praktische toepasbaarheid.
  Wat wil ik met name leren ? Daar heb ik nog geen vastomlijnde ideeën over. Zie ook bij Wat is het belangrijkste.

 77. Nienke Bajema

  @Waarom volg jij deze cursus?
  Uit interesse en om mijn kennis over dit onderwerp te verbreden. Binnen de gemeente Rotterdam wordt gewerkt aan digitale duurzaamheid m.b.v. het e-Depot, maar ook door aandacht te schenken aan dossiervorming in daarvoor geschikte systemen (in plaats van her en der in Outlook, netwerkschijven en in de cloud).
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Nieuwe inzichten op doen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Kennis die mijn organisatie kan helpen de digitale duurzaamheid verder te ontwikkelen.

 78. Jasper Snoeren

  @waarom? In mijn werk ben ik zelf niet direct betrokken bij preservering, maar breng ik erfgoedprofessionals bij elkaar die ermee bezig zijn ihkv kennisdeling. Ik weet van de theoretische principes, maar mis de meer hand-on, praktische kennis over digitale preservering. Dit helpt me bovendien bij de organisatie van relevante kennis activiteiten en studiedagen (onderdeel van m’n werk).
  @ allerbelangrijkste? een goed begrip van de begrippen, modellen en manier van omgang met digitale informatieobjecten.
  @ hoop te leren? ik hoop te leren hoe digitale preservering in de praktijk werkt, zodat ik daardoor beter snap waar de professionals die ik bedien mee bezig zijn in hun dagelijkse bezigheden.

 79. Stefan Heirbaut

  @Waarom volg jij deze cursus? In mijn nieuwe rol (E-conservator) krijg ik veel te maken met duurzame archivering en dus met preserveren. Een term die veelvuldig wordt gebruikt. Maar wat houdt het nu precies in?
  @Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Het in de praktijk kunnen brengen van de theorie en de ervaringen van andere organisatie m.b.t. preserveren/duurzaam archiveren
  @Wat hoop je hier met name te leren? Wat houdt preserveren nu eigenlijk allemaal in, wat komt er allemaal bij kijken, hoe kun je preserveren organiseren.

 80. Frans Neggers

  Binnen de groepstraining gaan veel vragen van cursisten over het maken van praktische stappen in de praktijk. In de eerdere edities van Leren Preserveren bleek het stellen van die vragen de problematiek enorm te verhelderen. Daardoor werd het voor ons als coaches mogelijk concepten rond duurzame toegankelijkheid naar de praktijk te vertalen. Veel van de interactie binnen de groep leidde tot een beter inzicht bij het maken van de ‘kleine’ keuzes en stappen in de praktijk. We kijken dan ook als coaches met plezier uit naar de najaarscursus 2018.

 81. Wouter Oenema

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik hou mij al enige tijd bezig met duurzame toegankelijkheid in verband met het vooronderzoek naar het inrichten van een e-Depot dat ik aan het uitvoeren ben. Ik wil daarom graag meer leren over preservering van digitale informatieobjecten.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat het begrip duurzame toegankelijkheid minder abstract wordt en ik hierover met andere deelnemers van de cursus kan sparren.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Hoe ik de principes van duurzame toegankelijkheid het beste praktisch kan vertalen naar maatregelen en daarover kan adviseren naar mijn zorgdragers. Daarnaast hoop ik meer grip te krijgen op de vraag waarom bepaalde metadata vast moet worden gelegd, zodat ik in een discussie met collega’s beter kan beargumenteren waarom dit belangrijk is.

 82. Ronald van den Akerboom

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Omdat ik meer wil leveren over hybride en volledig digitale archieven. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in hoe digitale archieven bewerkt en toegankelijk gemaakt kunnen worden. Ik denk dat mijn organisatie hierover nog de nodige winst kan maken en hoop met deze kennis daar een bijdrage aan te leveren.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Het allerbelangrijkste is voor mij dat ik te eten kom hoe we het onderstaande kunnen realiseren.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Hoe we het beste kunnen omgaan met digitale archieven en wat voor systemen, methoden en technieken er zijn om daadwerkelijk digitaal te bewerken.

 83. Trienka Rohrbach

  @ Waarom volg jij deze cursus? Ik volg deze cursus omdat ik vanaf 1 juli onderdeel ben van de afdeling Digitale Duurzame Toegang van de KB, ik wil graag leren preserveren.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Het belangrijkste voor mij is dat ik meer bagage krijg om aan anderen duidelijk te maken waarom dit zo belangrijk is
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop te leren om het preserveren van digitale content op een zo goed mogelijke manier uit te voeren.

 84. Marieke de Haan

  @ Waarom volg ik deze cursus? Als coördinator HvA Archiefschool ben ik benieuwd naar de opzet van een online cursus voor een breed archiefpubliek. Daarnaast ge
  bruiken we deze cursus Leren Preserveren als kennismaking met alle aspecten van preserveren voor hbo-studenten die meedoen aan de minor Archieven. En ik wil zelf ook meer weten van Preserveren 🙂
  @Wat is hierin voor jou het belangrijkst. Inhoud van de cursus. Hoe begin je aan preserveren van digitaal erfgoed.
  @Wat hoop ik hier te leren? theorie en praktijk

 85. Ania Molenda

  @ Waarom volg jij deze cursus? Om meer te kunnen leren over digitale duurzaamheid en beter begrip krijgen van wat het betekent voor architectuur en de toekomstige toegang tot culturele waarde die alleen door het gebruik van het computer goed begrepen kan worden
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat steeds meer mensen bewust zijn van de problematiek en samen kennis kunnen opbouwen om diditale duurzaamheid in praktijk in kunnen passen
  @ Wat hoop je hier met name te leren? een systematisch begrip krijgen van het problematiek, met de theorie die daar aansluit en een ideen over hoe het eigenlijk in het praktijk kan werken.

 86. Fabiola Saba

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Uit nieuwsgierigheid, benieuwd naar visie en concretisering: kennis van standaarden en basiskennis opdoen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Gedeelde visie en concretisering, bijvoorbeeld om advies kunnen geven overpreservering.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Basis: standaarden en denkrichtingen.

 87. Dea Rijper

  @ Waarom volg jij deze cursus? Vrijwel dagelijks groeit ons beeldarchief met nieuw (ook bewegend-) beeldmateriaal. Ook zijn we nog steeds bezig om het reeds aanwezige analoge materiaal te digitaliseren of inmiddels zelfs opnieuw en beter te digitaliseren. Aangezien alle ontwikkelingen op dit gebied snel gaan wil ik liefst zo goed mogelijk op de hoogte blijven.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat er een mooi, logisch, toekomstbestendig beeldarchief ontstaat.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Meer kennis op digitaal gebied en logische stappen zodat ik nog beter weet waar ik op moet letten. En deze kennis soepeler kan gaan toepassen in onze praktijk.

 88. Arno Odijk

  Waarom volg ik deze cursus? In mijn werk als functioneel beheerder kom ik veel vakjargon tegen. Op het gebied digitaal archiveren ‘zwerven’ veel verschillende definities rond. Ik hoop hier bij deze cursus duidelijkheid in te krijgen. Allerbelangrijkst is dat we in onze organisatie allemaal het zelfde bedoelen als we bijvoorbeeld over een e-depot spreken. Ik hoop hier (ook) te leren hoe we digitale archieven kunnen voorbereiden, zodat ze raadpleegbaar blijven in de (verre) toekomst.

 89. Antonio Gomes

  @ Waarom volg jij deze cursus? Het Stadsarchief Rotterdam (en ik) zijn al enige tijd bezig met kennis vergaren en ervaring opdoen met het opnemen, beheren en beschikbaar stellen van digitale informatie in het e-depot. Ik volg deze cursus om aanvullende kennis en ervaring op te doen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Te weten komen of wij op de goede weg zijn en ervaren hoe anderen het hebben aangepakt.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Hoe ik als relatiebeheerder, rekening houdend met de preserveringseisen, de relaties het beste kan adviseren en ondersteunen bij het overdragen van digitale informatie aan het e-depot

 90. Gerard van der Harst

  @ Waarom volg jij deze cursus? In onze organisatie krijgen we tijdens de bewerking ook steeds meer te maken met hybride- en digital-born archief. Wat doen we met al die digitale gegevensdragers in analoge archieven? Hoe moeten we die digitale informatie selecteren en bewerken als het te bewaren is? Er worden stappen gemaakt om digitale informatie duurzaam te beheren, maar er zijn nog veel uitdagingen. ik ben benieuwd naar de stand van zaken op dit gebied.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Een goed beeld krijgen hoe het best met informatie op digitale gegevensdragers om kan worden gegaan (beheer en toegankelijkheid tot aan de overdracht aan Nationaal Archief)
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik wil graag het vakjargon begrijpen om een vertaalslag te kunnen maken en onze wensen over het behoud van erfgoed over te kunnen brengen naar IT-collega’s.

 91. Tine Wouters

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik volg deze cursus uit interesse om mijn kennis te verruimen en zie het als een goede ontwikkeling om de werkomgeving mee te sturen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Vaak blijven cursussen te theoretisch, ik hoop met deze variant toepassingen in de praktijk te leren kennen. Hoe doen collega-instellingen aan digitaal preserveren? Wat moet er zeker en vast aanwezig zijn (minimum) en hoe kunnen bepaalde ingrepen het steeds beter maken?
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Ik hoop hier te leren problemen te herkennen waar ik ze misschien zelf niet direct zie, en hoe dan oplossingen aan te raken en in te zien wie ik er allemaal mee kan/moet betrekken.

 92. Daniel van Bokhoven

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Om mijn kennis te verbreden
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  In contact komen met collega’s en discussiëren over de praktijk van Digital Preservation
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Wat zijn mogelijke groeiroutes voor mijn organisatie vanaf het punt waar we nu staan

 93. Joost Salverda

  @ Waarom volg jij deze cursus? Als adviseur digitale informatie zonder ict-opleiding wil ik meer weten van bestandsformaten, hoe ze tot stand zijn gekomen, hoe je ze behoudt en van de manier waarop preservering al in de praktijk wordt gebracht.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat ik inzicht krijg in de randvoorwaarden en methodiek om preserveringsbeleid te implementeren en uit te dragen.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik wil graag meer weten van de achtergronden en eisen bij digitale preservering, zodat ik onze partners beter kan adviseren in het gebruik van bestandsformaten, eventuele noodzaak tot conversie of migratie kan uitleggen en kan aangeven waarom bepaalde metadata onmisbaar zijn.

 94. Desiree Vreke

  @ Waarom volg jij deze cursus? Atria heeft al veel gedigitaliseerd materiaal en we zijn bezig met de ontwikkeling van een e-depot( in samenwerking met andere instellingen ), waar ik met veel plezier een bijdrage aan ga leveren. Van deze cursus denk ik veel op te kunnen steken!
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat ik een goede inleiding krijg in dit voor mij nieuwe vakgebied en de theorie afgewisseld wordt met veel en duidelijke praktijkvoorbeelden.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Dat ik na voltooiing van deze cursus genoeg kennis heb opgedaan om goed in mijn nieuwe functie te kunnen beginnen.

 95. Camilla Verweel

  Ik volg deze cursus, omdat mails, internet, intranet, correspondentie via sociale media etc. niet of nauwelijks worden gearchiveerd. Dit komt enerzijds door onwetendheid, maar ook door het ontbreken van de juiste tools. Vanaf volgend jaar starten we met een nieuw DMS/RCE. Ik wil dan niet alleen deze bestanden gaan binnenharken, maar deze archiefbescheiden voor ‘altijd’ kunnen bewaren.

 96. Tjarda de Haan

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik wil graag mijn kennis verdiepen en verbreden.
  Met het opgraven van De Digitale Stad, de eerste virtuele community in Nederland, heb ik veel geleerd over hoe je een complexe website die niet meer online is kan terugvinden (‘opgraven’), in elkaar kan zetten (reconstrueren) en duurzaam kan bewaren en toegankelijk kan maken. Ik wil graag leren met welk digitaal erfgoed andere organisaties, naast musea, te maken krijgen en welke aanpak zij hanteren, om zo meer inzicht te krijgen in de vele gezichten en verschijningsvormen van digitaal erfgoed.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Inzicht krijgen in de verschillende uitgangspunten, voorwaarden en aanpak van verschillende instituten/organisaties om ons digitaal erfgoed duurzaam toegankelijk te houden. Beter inzicht krijgen in de vele vormen van digitaal erfgoed en het behoud ervan op lange termijn.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Strategieën om digitaal erfgoed levend te houden. En: wie doet wat en met wie kan je samenwerken, op oa organisatorisch, technologisch, wetenschappelijk en historisch vlak.

 97. Margreet Kok-de Boer

  @ Waarom volg jij deze cursus? In het kader van de verwerving van particuliere archieven wil ik mij verdiepen in de overdracht van digitale archieven van de aanbieder naar het Gemeentearchief enerzijds en het aanbieden van digitale archieven door het Gemeentearchief aan de studiezaal/website bezoeker van anderzijds.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat het zowel voor mij als voor burgers die zich hier niet regelmatig mee bezighouden begrijpelijk en toepasbaar is.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Voorop staat het herkennen van problemen en hoe hier mee om te gaan.

 98. Rianne van Diepen-Feld

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Omdat we juist op dit moment in aanraking komen met digitale documenten en nog geen ‘definitieve’ oplossing hebben over hoe we daarmee omgaan voor nu en in de toekomst.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  Hoe ik in de praktijk de digitale documenten digitaal kan opslaan, maar ook voor het publiek toegankelijk kan maken.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Kennis over wat er allemaal al wordt gedaan / is ontwikkelend, handvatten om zelf aan de slag te gaan en mijn collega’s te informeren om zo gemeentebreed input te kunnen leveren in de stappen die nog ondernomen moeten worden.

 99. Martin de Bruijn

  Waarom volg jij deze cursus? Interesse vanuit mijn vakgebied en werkgever.

  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Het kunnen duiden binnen de organisatie dat preservering van digitale content een must have is.

  Wat hoop je hier met name te leren? Kennis en ervaring van andere organisaties samen met hetgeen van deze cursus meenemen en toepassen.

 100. Danuta Zoledziewska

  @ Waarom volg jij deze cursus?
  Ik ben een archivaris en ik werk vooral met analoge film. Ik weet genoeg over behoud, preservering en toegang tot de analoge dragers. Mijn kennis van de digitale dragers en omgang ermee is beperkt. Het is tijd voor mij om de digitale kant van het verhaal te verkennen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?
  De beginners niveau van de cursus spreekt me zeer aan. Na deze cursus hoop mijn kennis verder te ontwikkelen in praktijk. Ik wil actief mee kunnen praten en beslissen als het over files, opslag, back-ups etc. gaat.
  @ Wat hoop je hier met name te leren?
  Het jargon en stappen van duurzame preservering; wat zijn de oplossingen en key players binnen je bedrijf; met behulp van deze cursus hoop ik het beleid voor digitale preservering van Beeld en Geluid beter te begrijpen

 101. Ronald Rommelse

  @ Waarom volg jij deze cursus?

  Ik heb al enige kennis over het onderwerp. Dit wil ik graag toetsen aan de hand van deze cursus. Waar weet ik al genoeg van en welke aspecten wil ik me verder in verdiepen

  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste?

  De interactie tussen de cursisten. Iedereen is er denk ik al mee bezig. interessant om ervaringen van andere te horen,

  @ Wat hoop je hier met name te leren?

  In wil met name ook een relatie leggen tussen het hier geleerde en de organisatie waar ik werk. Welke ontwikkeling moeten we als organisatie nog verder ontwikkelen.

 102. Niek Verhoeff

  @ Waarom volg jij deze cursus? Uit interesse.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Welke oplossingen/mogelijkheden er zijn voor het duurzaam beheren van digitaal erfgoed.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Hoe deze oplossingen/mogelijkheden zich vertalen naar te voeren beleid.

 103. Suze van Dijk

  @ Waarom volg jij deze cursus? Hetzelfde als Ad van Heijst, om te bekijken hoe jullie het onderwerp aanvliegen. Het is één van de onderwerpen die ook aan bod komt in de leergangen van VHIC Faculty. Ik bekijk hoe we dit belangrijke onderwerp een betere plek kunnen geven in de leergangen.
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Digitale duurzaamheid tastbaar te maken. Hoe maken we mensen bewust van hun rol in de digitale duurzaamheid van informatieobjecten.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? De kaders van digitale duurzaamheid en hoe het onderwerp dichter bij de mensen/medewerkers brengen.

 104. Ad van Heijst

  Ik volg deze cursus om te kijken hoe jullie de informatie over preserveren overbrengen aan de cursisten. De vormgeving is mooi, fris, duidelijk. Dit lijkt me een aanrader voor cursisten van onze VHIC faculty, die de leergangen recordmanagement en adviseur recordmanagement volgen, maar sowieso voor iedereen die kennis hoort te hebben over dit vakgebied. Daar ga ik dus stevig reclame voor maken, en de hele cursus volgen!

 105. Frans Neggers

  Hi Reem, we proberen met Leren Preserveren vooral cursisten vaardig te maken in het leren herkennen en aanpakken van problemen. Er is al best veel kennis beschikbaar over duurzame toegang, digital preservation en e-depot. Maar hoe pas je die in de praktijk nou toe? Binnen Leren Preserveren proberen we de kennis te koppelen aan de praktijk: waaruit bestaat het probleem, welke mensen heb je nodig bij de aanpak, met welke zaken moet je rekening houden? En wat zijn de eerste stappen die je kan zetten? In de pilot is gebleken dat de training zowel voor ‘beginners’ als voor ‘gevorderden’ resultaat heeft opgeleverd. Hoe ver ben je al gekomen met het bestuderen van de online leeromgeving? Zijn er daarbij vragen naar boven gekomen waarvan je verwacht dat de groepscursus met aan beantwoording komt?

 106. Reem Weda

  Waarom volg jij deze cursus? als uitbreiding van mijn kennis over de moderne informatiehuishouding die o.a. de overheid nastreeft.
  Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Wat is er nodig voor de ideale informatiehuishouding, maar ook wat is er minimaal nodig.
  Wat hoop je hier met name te leren? Problemen leren herkennen en handvatten voor oplossingen aangereikt krijgen.

 107. Frans Neggers

  Beste Arjan,
  Bij het testen van Leren Preserveren met een groep pilotcursisten kwam naar voren dat instellingen de behoefte hebben om intern kennis en vaardigheden op een hoger plan te brengen. Hopelijk kunnen jullie deelnemers aan de werkgroep Duurzaamheid het nodige opsteken van Leren Preserveren. Hoe ver ben je inmiddels met het bestuderen van Leren Preserveren? Wij zijn benieuwd naar je bevindingen. Sluit Leren Preserveren bij je eigen leerbehoeften aan en denk je dat Leren Preserveren de functie van ‘in company trainingstool’ kan hebben, en welke suggesties heb je daarbij?

 108. Arjan Blom

  @ Waarom volg jij deze cursus? Als deelnemer aan de werkgroep Duurzaamheid voor ons proef e-Depot wil ik me hier verder in verdiepen en kijken of dit interessant is voor de andere deelnemers,
  @ Wat is hierin voor jou het allerbelangrijkste? Dat het zowel voor mij als voor mensen die zich hier minder bezig mee houden handig en begrijpelijk is.
  @ Wat hoop je hier met name te leren? Ik hoop dat ‘theoretische’ concepten en uitgangspunten in de praktijk worden gebracht.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.